Leveringsvoorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 

1.        Begripsbepalingen

 

1.1          2interact, gevestigd te Breda, is een werkmaatschappij van BrandVitals BV, eveneens gevestigd te Breda en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 20098248.

 

1.2          Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder aan wie 2interact een aanbieding (offerte) doet of met wie 2interact een overeenkomst sluit, waarop deze voorwaarden van toepassing worden verklaard.

 

2.        Toepasselijkheid

 

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van 2interact en op al overeenkomsten die 2interact met een opdrachtgever sluit tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten of goederen.

 

2.2          Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij overeenkomsten die langer dan één jaar duren, behoudt 2interact zich echter het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de desbetreffende overeenkomst van toepassing te verklaren. De gewijzigde voorwaarden treden dan dertig dagen na de bekendmaking van de wijziging in werking.

 

2.3          Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden van de hand gewezen.

 

3.      Aanbiedingen (offertes) / Tot stand komen overeenkomst

 

3.1          De overeenkomsten die door 2interact worden aangegaan betreffen overeenkomsten als bedoeld in boek 7, art. 400 ev., Burgerlijk Wetboek.

 

3.2          Alle aanbiedingen (offertes) van 2interact zijn vrijblijvend.

 

3.3          De condities genoemd in de aanbiedingen en offertes zijn gedurende 30 dagen na het uitbrengen daarvan geldig.

 

3.4          Een opdracht komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door 2interact.

 

3.5          Bij tussentijdse opzegging blijft de opdrachtgever de volledige vooraf overeengekomen vergoeding voor de opdracht verschuldigd.

 

4.        Leveringstermijnen

 

4.1          2interact zal zich naar behoren inspannen een overeengekomen leveringstermijn te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft geen recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen.

 

5.        Prijzen

 

5.1          De door 2interact berekende tarieven zijn in Euro’s en zullen worden vermeerderd met omzetbelasting (indien deze belasting op grond van de wet verschuldigd is) en met alle eventuele overige heffingen.

 

5.2          Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft 2interact bij langer lopende overeenkomsten het recht om de door de opdrachtgever verschuldigde tarieven met ingang van elk kalenderjaar te verhogen op basis van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2006 = 100) van het CBS, dan wel (mocht het CBS dit indexcijfer niet langer hanteren) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt. Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldend tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het geldend tarief van kracht werd. Indien 2interact redenen aanwezig acht om het aangepaste tarief op een hoger bedrag vast te stellen dan volgens deze berekening het geval zou zijn, is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen binnen 14 dagen na de daartoe strekkende kennisgeving van 2interact. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn. Voor de werkzaamheden die 2interact uitvoert (en de door haar geleverde diensten of goederen) tot aan het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever de op basis van het indexcijfer aangepaste tarieven verschuldigd.

 

6.        Facturen en betaling

 

6.1          Tenzij daarop een andere termijn is aangegeven dienen facturen van 2interact binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 

6.2          Bij overschrijding van die termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, alsmede tot betaling van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die 2interact in verband daarmee maakt. Hiernaast heeft 2interact recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door de opdrachtgever verschuldigde. 2interact heeft voorts het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.

 

6.3          Indien betaling in termijnen is overeengekomen is 2interact, bij verzuim van de opdrachtgever als bedoeld in lid 6.2 gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. 2interact is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg is.

 

6.4          Het eventuele recht van de opdrachtgever om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen wordt uitgesloten.

 

6.5          2interact is te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidsstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren.

 

6.6          Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen de opdrachtgever aan 2interact verschuldigd is zullen de administratieve gegevens van 2interact bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de opdrachtgever wordt geleverd.

 

7.        Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers

 

7.1          Alle door een opdrachtgever in het kader van een overeenkomst aan te reiken gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door 2interact aangegeven format en op de door 2interact aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de opdrachtgever zich hier niet aan houdt kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van 2interact leiden.

 

7.2          Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist of onvolledig zijn kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van 2interact leiden.

 

7.3          De opdrachtgever is jegens 2interact aansprakelijk voor de eventuele schade die 2interact lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen of andere elektronische elementen. De opdrachtgever vrijwaart 2interact voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten of onvolkomenheden.

 

7.4          De opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan 2interact te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij gerechtigd is deze aan 2interact ter beschikking te stellen en dat 2interact gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De opdrachtgever vrijwaart 2interact voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

 

8.        Reclames en aansprakelijkheid

 

8.1          Op 2interact rust de inspanningsverplichting de overeenkomst naar behoren na te komen.

 

8.2          Indien de opdrachtgever van oordeel is dat 2interact een overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij 2interact daarvan binnen 14 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. De opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door 2interact geleverde prestatie heeft ontvangen, dan wel anderszins met de inhoud van de prestatie bekend is geworden.

 

8.3          De opdrachtgever is gehouden om 2interact alle medewerking te verlenen teneinde 2interact in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst binnen bekwame tijd te herstellen.

 

8.4          Indien 2interact niet heeft voldaan aan haar in artikel 8.1 genoemde inspanningsverplichting, de opdrachtgever overeenkomstig de artikelen 8.2. en 8.3 heeft gehandeld en het gebrek niet binnen bekwame tijd is hersteld, is 2interact ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade, mits deze aan haar dient te worden toegerekend en de aansprakelijkheid niet op grond van de artikelen 7.1 of 7.2 ontbreekt. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.

 

8.5          De omvang van iedere aansprakelijkheid van 2interact is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (c.q. de geleverde diensten of goederen), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Bij een langer lopende overeenkomst bedraagt deze factuurwaarde ten hoogste hetgeen 2interact gedurende een periode van een jaar, voorafgaande aan de in artikel 8.2 bedoelde kennisgeving, ter zake van de desbetreffende overeenkomst heeft gefactureerd.

 

8.6          De in artikel 8.5 omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten van 2interact.

 

9.        Geheimhouding

 

9.1          De opdrachtgever zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie

               die bij de uitvoering van een overeenkomst in zijn bezit komt en zal die informatie niet gebruiken

               voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

9.2          Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet, indien en voor zover er een wettelijke verplichting

               bestaat vertrouwelijke informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zal de opdrachtgever

               echter zo spoedig mogelijk 2interact van de informatieverschaffing op de hoogte stellen.

 

9.3          In geval van overtreding van de bepaling van artikel 9.1 verbeurt de opdrachtgever (per overtreding)

aan 2interact een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,–,

alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt,

één en ander onverminderd het recht van 2interact op vergoeding van de door haar geleden en te lijden

schade.

 

10.      Intellectuele eigendom

 

10.1        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder

begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een overeenkomst aan een opdrachtgever ter

beschikking gestelde producten (waaronder software, gegevens en gegevensbestanden) bij 2interact en

worden deze niet aan de opdrachtgever overgedragen.

 

10.2        Met betrekking tot de in artikel 11.1 bedoelde producten wordt aan een opdrachtgever slechts een

persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verleend; dit recht komt niet (mede) toe aan met de

opdrachtgever gelieerde ondernemingen of instellingen.

De opdrachtgever is niet gerechtigd om de producten te kopiëren of op andere wijze te

vermenigvuldigen, dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken, anders dan

overeenkomstig hetgeen daarover in de desbetreffende overeenkomst is bepaald. Voor zover de

producten uit gegevens of gegevensbestanden bestaan, mogen deze niet worden “opgevraagd” of

“hergebruikt” in de zin van de Databankenwet, behoudens voor zover dit noodzakelijk is ter

verwezenlijking van het overeengekomen gebruik van die gegevens of gegevensbestanden. De

voorgaande beperkingen laten de rechten van de opdrachtgever, voortvloeiende uit de artikelen 45j en

45k van de Auteurswet 1912 (het toegestane eigen gebruik voor back-up- en archiefdoeleinden)

onverlet.

 

10.3        Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2interact is het de opdrachtgever niet toegestaan

om logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van 2interact te gebruiken in

zijn communicatie (advertenties en andere reclame-uitingen daaronder begrepen) met derden.

 

10.4        In geval van overtreding van één van de bepalingen van artikel 11.2 of 11.3, verbeurt de

opdrachtgever (per overtreding) aan 2interact een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening

vatbare boete van € 50.000,–, alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan

dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van 2interact op vergoeding van de

door haar geleden en te lijden schade.

 

11.      Eigendomsvoorbehoud

 

11.1        Alle ter uitvoering van een overeenkomst door 2interact geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat

de opdrachtgever al hetgeen hij aan 2interact verschuldigd is volledig heeft voldaan.

 

11.2        Indien 2interact zich op haar eigendomsvoorbehoud beroept is de opdrachtgever gehouden alle

medewerking te verlenen teneinde haar in staat te stellen de desbetreffende zaken tot zich te nemen.

 

12.      Werkzaamheden door derden

 

12.1        2interact heeft het recht om ter uitvoering van een overeenkomst desgewenst ook derden in

te schakelen.

 

12.2        Indien de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden is aangegaan met het oog op uitvoering

               door een bepaalde persoon, zal 2interact steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door

               een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 

12.3        2interact zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met Opdrachtgever

               en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 2interact is niet

               aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met

               opdrachtgever (mede) namens Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde

               van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

 

13.      Risico-overgang

 

13.1        Het risico van al hetgeen 2interact uit hoofde van een overeenkomst aan de opdrachtgever levert gaat

op de opdrachtgever over bij verzending door 2interact of bij afgifte door 2interact aan een voor de

verzending ingeschakelde vervoerder.

 

14.      Toegang beveiligde websites en toegang beveiligd 2interact netwerk

 

14.1        Indien 2interact een aanbieding doet waarvoor toegang tot door 2interact beheerde website(s) of

               netwerk nodig is, zijn ook de volgende voorwaarden op die aanbieding en de daaruit voortvloeiende

               overeenkomst van toepassing.

 

14.2        Toegang tot beveiligde netwerken zoals “Mijn 2interact” en dergelijke is uitsluitend toegestaan voor

vooraf door de opdrachtgever geautoriseerde medewerkers van de opdrachtgever. Geautoriseerde

medewerkers krijgen toegang middels een gebruikersaccount en een wachtwoord en/of token. Op

verzoek van de opdrachtgever om een geautoriseerde medewerker toegang te verlenen, zal 2interact de

medewerker registreren, het gebruikersaccount toesturen en via een beveiligde procedure het

wachtwoord en/of token. Na ontvangst van het gebruikersaccount en het wachtwoord en/of token,

krijgt de geautoriseerde medewerker toegang tot het beveiligde netwerk.

 

14.3        Indien 2interact aan een opdrachtgever een gebruikersaccount en wachtwoord verstrekt, verplicht de

opdrachtgever zich deze gegevens niet aan een derde ter beschikking te stellen en ook overigens al

het redelijk mogelijke te doen teneinde onbevoegd gebruik van deze gegevens te voorkomen. Indien

2interact misbruik van een gebruikersaccount, een wachtwoord of, meer in het algemeen, van een

aangeboden website-functionaliteit vermoedt, heeft zij het recht de door middel van de

gebruikersaccount of het wachtwoord verkrijgbare toegang te weigeren c.q. blokkeren.

 

14.4        2interact draagt zorg voor beveiliging van het netwerk. Indien er zich naar de mening van 2interact

               omstandigheden voordoen waardoor 2interact de beveiliging niet op het voorgeschreven niveau kan

               behouden, is 2interact gerechtigd over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de

               (netwerk)toegang.

 

14.5        De opdrachtgever vrijwaart 2interact voor de gevolgen van verlies of onbevoegd gebruik van de door

2interact verstrekte gebruikersaccounts, tokens, toegangscodes, en wachtwoorden, tenzij deze

gevolgen worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van 2interact zelf.

 

15.      Gebruik van door 2interact verstrekte gegevens

 

15.1        Indien de overeenkomst met zich brengt dat 2interact aan de opdrachtgever gegevens verstrekt

teneinde de opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, zijn ook de volgende

voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

 

15.2        Het is de opdrachtgever niet toegestaan door 2interact verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander

doel dan in de overeenkomst bepaald. Behoudens voor zover dit doel dat meebrengt, is het de

opdrachtgever niet toegestaan door 2interact verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen

database op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan

door 2interact verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen directory of gids op te bouwen of deze

te (laten) exploiteren. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door de opdrachtgever

van eigen gegevens met door 2interact verstrekte gegevens is slechts toegestaan, indien daardoor op

geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door 2interact

verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht. Deze beperkingen laten het recht van de opdrachtgever

om aan de hand van een verkregen respons een eigen (persoons-)registratie op te bouwen onverlet.

 

15.3        Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door 2interact verstrekte gegevens slechts

eenmalig door de opdrachtgever worden gebruikt en zal dit eenmalig recht bij bedrijfsgegevens na

verloop van drie maanden en bij consumentengegevens na verloop van vier weken nadat 2interact de

desbetreffende gegevens heeft verstrekt vervallen.

 

15.4        Indien overeengekomen is dat de opdrachtgever door 2interact verstrekte gegevens meervoudig mag

gebruiken (onder welk gebruik mede wordt begrepen een aanvulling, aanpassing of andersoortige

verrijking, zoals bedoeld in artikel 18.2), wordt de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar, of, indien daarvan sprake is, zoveel

korter als de opdrachtgever beschikt over een credits tegoed of soortgelijk tegoed.

 

15.5        Na afloop van het toegestane gebruik is de opdrachtgever verplicht om de gegevens terstond te

vernietigen c.q. te verwijderen, dan wel, indien 2interact daarom verzoekt, deze (met de daarbij

behorende dragers) aan 2interact te retourneren.

 

15.6        2interact staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.

 

15.7        Indien overeengekomen is dat de opdrachtgever door 2interact verstrekte gegevens op zijn beurt aan

een derde ter beschikking mag stellen, is de opdrachtgever verplicht die derde dezelfde verplichtingen

op te leggen als hijzelf jegens 2interact uit hoofde van de overeenkomst heeft.

 

15.8        2interact is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens (zoals adressen)

toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat de opdrachtgever zich niet houdt aan het

overeengekomen gebruik, is daarmee het volledig bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd,

behoudens tegenbewijs zijnerzijds.

 

15.9        2interact verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van geleverde programmatuur 

               voor de duur van de overeenkomst. Opdrachtgever zal de tussen de partijen overeengekomen

               gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden

               bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en

               uit te voeren.

 

15.10     De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden

              gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen

              waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

 

15.11     Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

 

15.12     Onverwijld na het eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in

              zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan 2interact retourneren en van alle

              verwerkingseenheden verwijderen.

 

15.13     In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt de opdrachtgever (per

overtreding) aan 2interact een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van

€ 50.000,–, alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding

voortduurt, één en ander onverminderd het recht van 2interact op vergoeding van de door haar geleden

en te lijden schade.

 

16.      Privacy

 

16.1        Indien de overeenkomst met zich brengt dat 2interact aan de opdrachtgever persoonsgegevens (of

gegevens die aan tot personen herleidbare bestanden kunnen worden) verstrekt, zijn ook de volgende

voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

 

16.2        De opdrachtgever zal 2interact voorafgaande aan de verstrekking van de in artikel 19.1 bedoelde

gegevens informeren over het doel waarvoor de verstrekte gegevens zullen worden aangewend.

 

16.3        2interact is niet gehouden om gegevens aan de opdrachtgever te verstrekken die betrekking hebben op

personen waarvan 2interact weet of vermoedt dat zij tegen verstrekking van hen betreffende gegevens

bezwaar hebben. De opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van door 2interact verstrekte

gegevens die betrekking hebben op personen, waarvan de opdrachtgever weet of vermoedt dat zij

tegen gebruik of verwerking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.

 

16.4        Indien de opdrachtgever op grond van artikel 35, lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een

betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die

gegevens door 2interact zijn verstrekt, zal hij 2interact hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij

aangeven, welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan de betrokkene zijn gegeven. De

opdrachtgever zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het

verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.

 

16.5        De opdrachtgever zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van door 2interact ter

beschikking gestelde persoonsgegevens terstond uitvoeren, mits door de opdrachtgever met zekerheid

is vastgesteld dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijke betrokkene. De opdrachtgever zal

2interact en eventuele derden, die eveneens over de desbetreffende gegevens beschikken, terstond

over dergelijke verzoeken en de ter zake door hem genomen maatregelen informeren.

 

16.6        Het is de opdrachtgever niet toegestaan door 2interact verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland

te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 2interact.

 

16.7        Indien de opdrachtgever aan 2interact persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien

van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van

de persoonlijke levenssfeer (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en dat de

verstrekking aan en bewerking door 2interact is toegestaan onder deze regelgeving. De opdrachtgever

zal ten aanzien van de door 2interact aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze

regelgeving voldoen. De opdrachtgever vrijwaart 2interact voor aanspraken van derden die ontstaan als

gevolg van het feit dat niet is voldaan aan de deze regelgeving.

 

16.8        De opdrachtgever zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter

beveiliging van zijn producten en diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door

2interact verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.

 

16.9        De opdrachtgever zal ter zake van het gebruik van door 2interact verstrekte gegevens de meest recente

gedragscode voor direct marketing van de brancheorganisatie DDMA in acht (laten) nemen. Op haar

beurt kan 2interact bij de uitvoering van een overeenkomst niet gehouden worden te handelen in strijd

met deze gedragscode.

 

17.      Consultancy werkzaamheden

 

17.1        Indien de overeenkomst met zich brengt dat 2interact ten behoeve van de opdrachtgever

werkzaamheden op het gebied van consultancy (advieswerkzaamheden) verricht, zijn ook de volgende

voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

 

17.2        Als 2interact daarom verzoekt, zal de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte, met

telefoon-, fax- en data-aansluitingen, ter beschikking stellen.

 

17.3        In afwijking van de slotzin van artikel 14 zal 2interact ter uitvoering van een opdracht ter zake van

consultancy geen derden inschakelen, anders dan na voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

 

17.4        2interact heeft het recht om, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van een ter zake van

consultancy ingezet adviesteam te wijzigen, indien dit naar het oordeel van 2interact wenselijk is

teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren.

 

18.      Duur en beëindiging van de overeenkomst

 

18.1        De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer

               de opdracht is afgerond.

 

18.2        Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door

               allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door

               de opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid

               en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever.

 

18.3        2interact zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze

               planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden

               aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van 2interact, geeft overschrijding van de

               planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of

               gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, nog het recht op vergoeding van

               enige door de opdrachtgever dientengevolge geleden schade.

 

18.4        Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een

               opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat

               de uitvoering van de oorspronkelijke opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt

               of onmogelijk worden en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

 

18.5        Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe

               in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door 2interact tijdig en volledig vergoeden.

               Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden

               op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

 

18.6        Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is

2interact gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen)

indien aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van

faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of hij zijn

bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert.

 

18.7        2interact is gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen)

indien 2interact niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen door toedoen van een bronleverancier,

dan wel op grond van gewijzigde wet- of regelgeving of de uitspraak van een rechterlijke of

toezichthoudende instantie.

 

18.8        In geval van een ontbinding (c.q. opzegging) zoals bedoeld in artikel 23.1 of 23.2 zal al het geen de

opdrachtgever aan 2interact verschuldigd is terstond opeisbaar worden.

 

 

19.      Toepasselijk recht en geschillen

 

19.1        Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

19.2        Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst, zullen worden voorgelegd

aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda.

 

2interact, Handelsregister 20098248

Breda, 28 december 2016